Nyemission

Transaktionen

Styrelsen beslutade den 29 augusti 2017, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission om cirka 37 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 10 kr. Emissionen omfattas till 100% av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och garantiåtaganden från befintliga ägare.

Tidsplan

Sista handelsdag med rätt att delta:21 september 2017
Avstämningsdag:25 september 2017
Teckningsperiod:27 september - 10 oktober 2017
Handel med teckningsrätter:27 september - 6 oktober 2017

Villkor i företrädesemissionen

Teckningskurs:10 kr per aktie
Antal befintliga aktier:11 140 553
Antal nya aktier:3 713 518
Emissionsstorlek:37 Mkr

Tecknings- och garantiåtaganden

LMK Industri Aktiebolag, VIH Sweden AB samt Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse som tillsammans företräder cirka 33 procent av aktiekapitalet i Hövding har förbundit sig att teckna sig fullt ut för sina pro-rata andelar i företrädesemissionen. Indigo Capital och C.R Investments S.A.R.L. som företräder cirka 23 procent av aktiekapitalet i Hövding har avgett en icke bindande avsiktsförklaring att teckna sin pro-rata andel i företrädesemissionen. 

Utöver teckningsåtaganden och teckningsavsikter har LMK Industri Aktiebolag, VIH Sweden AB och Jenz o Carl-Olof Hamrins Stiftelse åtagit sig att teckna aktier till ett belopp om sammanlagt 16,4 MSEK i Företrädesemissionen via garantiåtaganden. Garantiersättning om 4 procent utgår för respektive garantiåtagande. Sammantaget omfattas företrädesemissionen av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och emissionsgarantier upp till 37 MSEK, motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet.”

Dokument
Download Documentation Anmalningssedel
Download Documentation Prospekt
Download Documentation Sammanfattning
Download DocumentationBilaga 1 röstlängd
Download DocumentationBilaga 2 företrädesemissionen
Download DocumentationBilaga 3 optionsprogram
Download Documentationprotokoll extrastämma 2017-09-18
Download DocumentationFullmakt_2017_09_18
Download DocumentationKallelse extra stämma 2017-09-18
Download DocumentationPM emission 2017-08-30

Möt Hövding här

Helsingborg 16 oktober 2017

Svedala 11 oktober 2017