Nyemission

TRANSAKTIONEN

Styrelsen beslutade den 29 augusti 2017, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission om cirka 37 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 10 kr. Emissionen omfattas till 100% av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och garantiåtaganden från befintliga ägare.

TIDSPLAN

Sista handelsdag med rätt att delta: 21 september 2017
Avstämningsdag: 25 september 2017
Teckningsperiod: 27 september - 10 oktober 2017
Handel med teckningsrätter: 27 september - 6 oktober 2017

VILLKOR I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Teckningskurs: 10 kr per aktie
Antal befintliga aktier: 11 140 553
Antal nya aktier: 3 713 518
Emissionsstorlek: 37 Mkr

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

LMK Industri Aktiebolag, VIH Sweden AB samt Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse som tillsammans företräder cirka 33 procent av aktiekapitalet i Hövding har förbundit sig att teckna sig fullt ut för sina pro-rata andelar i företrädesemissionen. Indigo Capital och C.R Investments S.A.R.L. som företräder cirka 23 procent av aktiekapitalet i Hövding har avgett en icke bindande avsiktsförklaring att teckna sin pro-rata andel i företrädesemissionen. 

Utöver teckningsåtaganden och teckningsavsikter har LMK Industri Aktiebolag, VIH Sweden AB och Jenz o Carl-Olof Hamrins Stiftelse åtagit sig att teckna aktier till ett belopp om sammanlagt 16,4 MSEK i Företrädesemissionen via garantiåtaganden. Garantiersättning om 4 procent utgår för respektive garantiåtagande. Sammantaget omfattas företrädesemissionen av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och emissionsgarantier upp till 37 MSEK, motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet.”