Nyemission

TRANSAKTIONEN

På extra bolagsstämma den 6 maj 2016 godkändes styrelsens beslut den 19 april 2016 att genomföra en emission om cirka 42 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15 kr. Emissionen omfattas till 100% av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och garantiåtaganden från befintliga ägare och större externa investerare.

TIDSPLAN

Sista handelsdag med rätt att delta: 17 maj, 2016
Avstämningsdag: 19 maj, 2016
Anmälningsperiod inleds: 23 maj, 2016
Anmälningsperiod avslutas: 8 juni, 2016

VILLKOR I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Teckningskurs: 15 kr per aktie
Antal befintliga aktier: 8 355 415
Antal nya aktier: 2 785 138
Emissionsstorlek: 41,8 Mkr

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

LMK Industri AB och VIH Sweden AB, som tillsammans företräder cirka 25 procent av aktiekapitalet i Hövding, har förbundit sig att teckna sig fullt ut för sina pro-rata andelar i företrädesemissionen. Handelsbanken Svenska Småbolagsfond som företräder cirka 7 procent av aktiekapitalet i Hövding har avgett en icke bindande avsiktsförklaring att teckna sin pro-rata andel i företrädesemissionen. Därutöver har bolaget ingått avtal med LMK Industri AB, VIH Sweden AB, MW Asset Management AB och Dividend Sweden AB (publ) att garantera ett belopp om upp till sammanlagt 28,5 MSEK i företrädesemissionen, motsvarande ca 68% av företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till 100% av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och garantiåtaganden.