Hövding Sverige AB (publ) - Kallelse till extra bolagstämma

August 6, 2019 at 8:30 AM CEST

Malmö, 06. 08. 2019

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2019 klockan 11.00 i företagets lokaler på Bergsgatan 33 i Malmö. Registrering kan ske från och med kl. 10.30.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 14 augusti 2019, dels anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 14 augusti 2019. Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i den extra bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast tisdagen den 13 augusti 2019. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Anmälan

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

  • via e-post till: ir@hovding.com
  • per telefon: 040 - 23 68 68
  • per brev till: Hövding Sverige AB, Bergsgatan 33, 214 22 Malmö

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hovding.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller flera justeringspersoner.
4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av dagordning. 
6) Beslut om styrelsens förslag till nyval av styrelseledamot.
7) Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om styrelsens förslag till nyval av styrelseledamot

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyval av Helen Richenzhagen.

Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 6 augusti 2019. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.hovding.se.

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 22 281 105 aktier motsvarande 22 281 105 röster.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified adviser för Hövding Sverige AB (publ).

* * * * *
Malmö den 6 augusti 2019
Styrelsen i Hövding Sverige AB (publ)

För mer information:
Fredrik Carling, verkställande direktör, Hövding Sverige AB (publ)

telefon: 040 - 23 68 68, e-post: Fredrik.Carling@hovding.com

Malmö, 06. 08. 2019

 

Bilaga