Hövding Sverige AB : Bokslutskommuniké 2018

March 7, 2019 at 8:30 AM CET

Internationell tillväxt bidrar till fortsatt stark försäljningsökning 2018
FINANSIELLT RESULTAT PERIODENFINANSIELLT RESULTAT ÅRET
 
 • Antal sålda Hövdingar under kvartal 4 ökade till 19 061 (14 945) st (28%)
 • Nettoomsättningen ökade till 29 349 (21 437) TSEK (37%)
 • Bruttomarginalen uppgick till 27% (22%)
 • EBITDA uppgick till -10 104 (-7 497) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -11 158 (-9 782) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,50 (-0,72) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 182 (-19 505) TSEK 
 • Antal sålda Hövdingar för helåret 2018 ökade till 61 208 (40 087) st (+53%)
 • Nettoomsättningen ökade till 92 535 (56 695) TSEK (+63%)
 • Bruttomarginalen uppgick till 23% (22%)
 • EBITDA uppgick till -38 830 (-31 803) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -41 480 (-40 988) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -2,44 (-3,49) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 419 (-47 345) TSEK

 
   
VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN
VD-ORD

Fördubblad försäljning
i Tyskland 2018 - Hövding växer internationellt
SAMARBETE MED LEDANDE ENGELSK CYKELBUTIKSKEDJA
Hövding Sverige AB (publ) inledde samarbete med Englands ledande cykelkedja Cycle Republic. Hövding lanserades i deras flaggskeppsbutik samt online redan till 2018 års julförsäljning, för vidare utrullning i de övriga butikerna under 2019.

UTFALL AV FÖRETRÄDESEMISSION PUBLICERAD
Teckningsperioden för företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades den 31 augusti 2018 och sammanräkningen visade att emissionen tecknades till drygt 202 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillförde Bolaget cirka 74,3 MSEK före emissionskostnader.

Omsättningen under kvartal 4 ökade med 37% jämfört med föregående år.
Antal sålda Hövdingar ökade med 28%. God tillväxt men lägre än förväntat då
förskjutningar i leveranser ledde till förskjutning av försäljning in i januari.
Vi börjar nu komma ifatt leveransmässigt och när vi ser till perioden
oktober-januari är försäljningsökningen mot föregående år +56%.
Det är fortsatt väldigt stark efterfrågan från marknaden.


2018 var ytterligare ett mycket bra årmed en tillväxt på +63%.
Årets nyckelmarknader, Sverige Danmark och Tyskland, har samtliga
växt starkt.
Det är framförallt intressant att se hur positivt Tyskland utvecklas.
Försäljningen på den marknaden ökade 2018 med+96% och andra halvan av
året hela +118%.
Vår strategi att utöka återförsäljare i sport- och livsstilskedjor har gett resultat. Under året har tyska Sportcheck och Globetrotter gått från noll till att redan stå för 8% av omsättningen i Tyskland under Q4. Det bäddar för fortsatt expansion och stark tillväxt i 2019.

Vi ser även under kvartal 4 hur arbetet med att förbättra bruttomarginalen börjar ge resultat. Bruttomarginalen landar på 27% (22%). De bättre förhandlade inköpspriserna samt kvalitetsförbättringar har mer än kompenserat den negativa effekten av att alla inköp sker i euro samtidigt som en betydande del av försäljning sker i svenska kronor. 2018 slutar totalt på 23% (22%) med en uppåtgående trend.

2019 kommer i mångt handla om den planerade lanseringen av Hövding 3.0, nu uppkopplad, vilket både gör Hövding säkrare och skapar möjligheter till samarbeten på nya plan. Vårt utvecklingsteam spenderar nu tid i produktionsledet för att implementera produkten och färdigställa den för massproduktion. Viktiga milstolpar i projektet återstår fortfarande men tidsplanen ligger fast att lansera under hösten 2019.

2019 är ett viktigt år för Hövding. Det är ett år då vi fortsätter att växa starkt internationellt. Vi lägger till England och London som en fokusmarknad och fortsätter etableringen i Tyskland. Hövding 3.0 är en viktig del i det och satsningen kommersiellt kommer vara den största vi någonsin gjort. Samtidigt säkrar vi att vi kan producera världens bästa huvudskydd för cyklister, mer effektivt och i större volymer. Året är språngbrädan mot att nå över 250 MSEK i omsättning med positivt resultat 2020.Fredrik Carling

VD, Hövding Sverige AB (publ)
Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost: ca@vhcorp.se Tel: 040-200 250

För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas när här: www.mynewsdesk.com/se/hovding


Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 7 mars 2019 kl. 08.30 CET.